Bioplin – kontinuirani monitoring procesa

Međunarodne i lokalne regulative se mijenjaju i kontinuirano postrožuju kako bi se ograničile i smanjile dopuštene koncentracije emitiranih plinova. Kontinuirani monitoring emitiranih plinova je važan za usklađivanje s aktualnim pravilnicima i zakonima uz istovremeno praćenje učinkovitosti procesa i potrošnje energenata.

Proizvodnja bioplina je proces koji postaje sve važniji jer mnoge zemlje planiraju dugoročno zamijeniti uporabu plina dobivenog iz fosilnih goriva bioplinom i smanjiti razinu emisija toksičnih plinova.

Za proizvodnju bioplina koji će zadovoljiti stroge norme i standarde važno je implementirati sustav koji će nadzirati procesne parametre (tlak, temperatura, protok), ali i koncentraciju plinova koje će bioplin emitirati tokom njegova izgaranja.

Za ovu vrstu aplikacije predlažemo sustave kontinuiranog monitoringa emisija našeg principala Tecnova HT Group. Sustave karakterizira izuzetna kvaliteta pri čemu je svaki sustav specifičan za točno određenu aplikaciju te su na raspolaganju kad je u pitanju redovno održavanje uređaja.

sustav za kontinuirani monitoring emisija (CEMS) u proizvodnji bioplina

Sustav za kontinuirani monitoring emisija (CEMS) u proizvodnji bioplina