RAEGuard 2 PID

RAEGuard 2 PID jest fiksni fotoionizacijski detektor koji može detektirati veliki broj hlapljivih organskih spojeva (VOC). Pruža analogni (4-20 mA) trožični izlaz i RS-485 Modbus digitalni izlaz. Kalibracija i održavanje su znatno pojednostavljeni jer se PID modul može vrlo lako odvojiti u opasnim atmosferama. Ima grafički prikaz mjerenja, lokalne zvučne alarme i LED indikator statusa detektora.

klikni za prikaži i sakrij detaljnije informacije o plinu

Hlapivi organski spojevi

hlapivi organski spojevi

Hlapivi organski spojevi (skraćeno VOC) su organski spojevi visoke hlapivosti pri sobnoj temperaturi (odnosno niskog vrelišta) i slabe topivosti u vodi. Brojni VOC su umjetno stvorene kemikalije koje se koriste u organskoj kemiji i dio su našeg svakodnevnog života (boje, lijekovi, rashladni mediji, otapala, petrokemija, rafinerijski procesi, sredstva za čišćenje, tiskarska industrija, kozmetika i parfemi, itd.). Današnji način i razina kvalitete života bili bi nemogući bez primjene VOC spojeva i njihovih derivata. Nažalost, dobar dio njih su otrovni, zapaljivi i zagađivači – svakako opasni za okoliš i ljudsko zdravlje. VOC spojevima se izlažemo svaki dan, u kući, na poslu ili u prirodi, a njihov nadzor i detekcija u ugroženim prostorima ključni su za našu sigurnost. Direktive EU, od kojih je najvažnija 1999/13/EC reguliraju limite izloženosti VOC spojevima u brojnim industrijama. Monitoring VOC spojeva je od ključne važnosti za sigurnu radnu atmosferu i ljudsko zdravlje.

Detekcija VOC spojeva u domeni otrovnosti vrši se pomoću specijalnih foto ionizacijskih detektora (PID) koji se, uz pomoć široke baze spojeva unutar samog uređaja, fokusiraju na određeni VOC. Standard za kalibraciju ovih senzora je uobičajeno plin Izobutilen, (CH3)2C=CH2. Alarmne i STEL / TWA granice specifične su za svaki spoj i određene empirijski ili putem nacionalnih / EU direktiva.

Detekcija VOC domeni zapaljivosti (0-100% LEL) vrši se najčešće putem brzih IR detektora koji se tvornički kalibriraju na određeni ugljikovodik.

Obriši
 • Dostupni difuzni model za uvjete visoke vlažnosti i model s pumpom
 • Lagano odvajanje PID modula bez korištenja alata
 • Robustan dizajn uvjetuje njegov duži vijek trajanja
 • Kontinuirano praćenje VOC realnom vremenu
 • Brži odziv zbog integrirane pumpe za uzorkovanje
 • Garantirana točna očitanja čak i u uvjetima visoke vlažnosti
 • Dimenzije: 25,7 x 20,1 x 10,7 cm
 • Masa: 3,5 kg
 • Operativna temperatura: -20 do +50 ° C
 • Samotestiranje senzora, baterije i vizualnih / zvučnih alarma prilikom uključivanja
 • IP 65 stupanj zaštite
 • ATEX Zona 0
 • Rafinerije
 • Kemijska i petrokemijska postrojenja
 • Skladišta kemikalija i otapala
 • Farmaceutska industrija
 • Tiskare
 • Industrija lakova, boja i premaza
 • Medicina, patologija, histologija

PRIBOR / OPCIJE:

 • Adapter za kalibraciju
 • Komplet za montažu na 2“ cijev
 • Opcije zaštite senzora od vanjskih utjecaja
Naziv Datum Veličina datoteke
RAEGuard2 PID User Guide 15.03.2021. 3.34 MB
RAEGuard 2 EU DofC 15.03.2021. 206 KB
HIS_Gas_RAEGuard20220PID_DS_EMEA_0419_FINAL 21.10.2021. 416.7 KB